Ochrana súkromia

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby prevádzkovateľa súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, prípadne vzťahov akcesorických vo vzťahu ku kúpnej zmluve (meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a E-mailová adresa).
 2. Kupujúci súhlasí a je si vedomý, že v zmysle Spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s Nariadením Európskeho
  parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických
  osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe
  týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadení”),
  zákona o spracovaní osobných údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
  osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonom v platnom znení.  môže prevádzkovateľ bez jeho súhlasu spracúvať osobné údaje, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy.
 3. Kupujúci vyhlasuje, že ak by napriek skutočnostiam uvedeným v predchádzajúcom bode podmienok,  sa súhlas kupujúceho na spracovávanie a uchovávanie jeho osobných údajov vyžadoval, udeľuje prevádzkovateľovi súhlas na spracovávanie a uchovávanie jeho osobných údajov, ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú.
 4. Pri registrácii má kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od prevádzkovateľa.
 5. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.
 6. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na internetovej stránke obchodu ihneď po prihlásení.

  Informácia o ochrane osobných údajov na web
  ohľadom súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely
  spoločnosti MARKOM,s.r.o.

   

  Vážení klienti, v
  tomto informačnom memorande vám chceme poskytnúť podrobné informácie o
  spracúvaní vašich osobných údajov na marketingové účely. Na úvod by sme
  vám chceli vysvetliť, prečo sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním
  osobných údajov na marketingové účely.

   

  Hlavným cieľom
  uvedeného spracovania je ponúknuť vám najnovšie informácie o aktuálnych a
  nových produktoch a službách a našich obchodných partnerov. Ďalším
  cieľom je poskytovať časovo obmedzené ponuky a praktické informácie, a
  to v písomnej alebo elektronickej forme. Snažíme sa vytvárať ponuky na
  mieru na základe segmentácie a profilovania a prezentovať vám iba
  relevantné ponuky produktov a služieb, aby ste neboli zaplavení ponukami
  produktov, ktoré už máte k dispozícii alebo ktoré nevyhovujú vašim
  potrebám.

   

  Vzhľadom na to, že 25. 5. 2018 nadobudne
  účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane
  fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
  údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, je potrebné, aby sme od
  vás získali nový súhlas, ktorý zodpovedá novým požiadavkám.

   

  Prečítajte
  si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov,
  ktoré sme pripravili vo forme otázok, aby toto informačné memorandum
  bolo čo najviac prehľadné a praktické z hľadiska vyhľadávania
  informácií. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k vami
  poskytnutému súhlasu, zavolajte na našu linku: 0905 681 345, alebo pošlite email na: markom@markom.sk

   

  OBSAH

 7. Kto je správca vašich osobných údajov?
 8. Aké vaše osobné údaje spracúvame?
 9. Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú?
 10. Na aké účely ste poskytli svoj súhlas?
 11. Prečo dochádza k profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu?
 12. Ako dlho budeme spracúvať vaše osobné údaje?
 13. Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom?
 14. Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?
 15. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?

 

 

1. KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Správca
osobných údajov je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky
spracovávania osobných údajov. Na marketingové účely je správca vašich
osobných údajov spoločnosť: MARKOM, s.r.o.

 

2. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Na
marketingové účely spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov,
ktoré nám pomáhajú určiť ponuku produktov a služieb, ktorá by sa vám
mohla páčiť a riešiť vaše potreby.

 • Základné identifikačne údaje – meno, sídlo, dátum narodenia, adresa bydliska.
 • Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa.
 • Sociodemografické údaje – štatistické údaje o veku, pohlaví, vzdelaní, zamestnaní, počte detí.
 • Informácie
  o využití produktov a služieb – aké služby ste u nás mali v minulosti,
  informácie o využívaní internetovej zákazníckej zóny. Na základe týchto
  údajov vám vieme odporúčať vhodné produkty a služby.
 • Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s vami, napríklad pomocou e-mailu, chatu, SMS správ.
 • Geolokačné
  údaje – geolokačné údaje z webového prehliadača. Tieto údaje môžu
  zvyčajne slúžiť na odporúčanie kontaktu na najbližšieho
  sprostredkovateľa alebo pobočku.

 

 

3. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?

Osobné
údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto
osobné údaje uvádzate v klientskej zmluve, prípadne ste ich uviedli na
ďalších dokumentoch. Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne
dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného
registra. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré
sú s nimi oprávnené zaobchádzať.

 

4. NA AKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS?

Súhlas ste poskytli na marketingové účely, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti:

 • ponuka
  produktov a služieb. Ponuky vám na základe vášho súhlasu môžeme
  poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo
  správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo,
  prostredníctvom webovej klientskej zóny, písomnou formou alebo formou
  telefonického hovoru,
 • automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku vašim individuálnym potrebám,
 • prieskumy
  trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a
  službami. Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však
  nevyhnutný na to, aby sme vám mohli posielať individuálne ponuky
  produktov a služieb a našich obchodných partnerov. Bez takto
  poskytnutého súhlasu vám individuálne ponuky produktov a služieb
  nemôžeme poskytovať.

 

 

5. PREČO DOCHÁDZA K PROFILOVANIU A AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVANIU?

Naša
spoločnosť sa vám snažia poskytovať individuálne upravené ponuky
produktov a služieb. Z tohto dôvodu vaše osobné údaje na základe vášho
súhlasu profilujeme. Na tento účel používame automatické informačné
systémy, webové aplikácie alebo kalkulačky. Podľa toho vám posielame
individualizované správy a ponuky produktov a služieb našej spoločnosti.
Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov nám pomôže
vás a vaše potreby lepšie spoznať, odhadnúť budúce konanie a podľa toho
prispôsobiť naše produkty a služby.

 

6. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Súhlas
ste udelili spoločnosti na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na
nasledujúcich 5 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do
momentu, keď váš súhlas odvoláte. Ak nie ste, ani sa nestanete klientom
spoločnosti, váš súhlas bude v platnosti 5 rokov od udelenia alebo do
momentu, keď ho odvoláte. Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné
údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych
predpisov nie je potrebný súhlas.

 

7. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

Na
spracúvanie údajov na marketingové účely môžu mať k vašim údajom
prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje ako tzv.
sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať služby spoločnosti.
Napríklad to môžu byť externé spoločnosti, ktoré spravujú naše systémy
alebo iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie
osobných údajov na marketingové účely. S uvedenými sprostredkovateľmi
máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe čoho sú
tiež povinní dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov.

 

8. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Riadne
spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej
republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri
spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

 • Informácie
  o spracúvaní vašich osobných údajov Informácie zahŕňajú hlavne:
  identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne aj
  zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných
  údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o
  prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných
  údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na
  Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov,
  informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a
  profilovaniu.
 • Právo na prístup k osobným údajom Máte právo na
  potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno,
  máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných
  údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania
  osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve
  podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji
  osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému
  rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu
  osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte
  právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.
 • Právo
  na opravu Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje?
  Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a
  my osobné údaje opravíme.
 • Právo na výmaz (právo byť zabudnutý) V
  niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje
  na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu
  hodnoteniu, pretože aj spoločnosť MARKOM s.r.o má povinnosť alebo
  oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.
 • Právo na obmedzenie
  spracovania Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne
  na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.
 • Právo
  na prenositeľnosť údajov Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné
  údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom
  formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne
  zákonné alebo iné významné prekážky.
 • Právo uplatniť námietku a
  automatizované individuálne rozhodovanie Ak zistíte alebo sa domnievate,
  že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a
  osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a
  požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu.
  Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému
  rozhodovaniu a profilovaniu.
 • Právo podať sťažnosť Úradu na
  ochranu osobných údajov S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom
  spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný
  orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so
  sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

 

 

Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti, a to telefonicky na linke: 0905 681 345, poslaním e-mailu na adresu: markom@markom.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti na
korešpondenčnú adresu: Adámiho 7, 841 05 Bratislava. Všetky informácie a
vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.

 

Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti?

Vyjadrenia
a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo
najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s
ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva
mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.

 

9. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Súhlas
so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti.
To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete ďalej dostávať
ponuky produktov a služieb? Je nám to ľúto, ale vaše rozhodnutie úplne
rešpektujeme.

 

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?

 • Kto
  odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, adresu
  bydliska a dátum narodenia, aby sme vás vedeli identifikovať.
 • Informáciu,
  že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje. Ak by ste chceli
  dostávať iba vybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme
  vám mohli vyhovieť.
 • Váš vlastnoručný podpis.

 

 

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?

 • Odvolanie
  súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné
  poslať v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní
  riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať.
 • Písomným vyhlásením poslaným na korešpondenčnú adresu spoločnosti.
 • Písomným vyhlásením podaným v sídle spoločnosti.