Nákupný poriadok – Všeobecné obchodné podmienky systému elektronického obchodu
prevádzkovaného spoločnosťou MARKOM, s.r.o., platné odo dňa 21.7.2011
 
I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “podmienky” alebo “VOP”) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou MARKOM, s.r.o., so sídlom Dunajská 29, 811 08 Bratislava IČO: 35 781 742, IČ DPH: SK 2020277061 (ďalej len “prevádzkovateľ”), ktorá je prevádzkovateľom obchodného systému na internetovej stránke www.markom.sk resp. www.casadelcaffe.sk a ktoré boli uzavreté prostredníctvom systému elektronického obchodu (ďalej len “obchod”). Adresa prevádzkarne prevádzkovateľa, v ktorej je prevádzkovaný obchod a ktorá slúži na písomnú komunikáciu s kupujúcimi a na osobný odber tovaru je Dunajská 29, Bratislava (ďalej len “prevádzkareň” alebo “odberné miesto”).
 2. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len “Občiansky zákonník”) aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji”), zákon č. 250/2007 Z z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o ochrane spotrebiteľa”).
 3. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z nich vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len “Obchodný zákonník”).
 4. Kupujúcim je každá v obchode zaregistrovaná osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.
 5. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.
 6. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy
 7. Tovarom sa na účely podmienok rozumejú produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke prevádzkovateľa pre nákup prostredníctvom obchodu.
 8. Spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí zo strany kupujúceho. Každá objednávka musí obsahovať v prípade spotrebiteľa meno kupujúceho,  adresu bydliska, prípadne adresu na doručenie ak nie je totožná s adresou bydliska, telefónne číslo E-mailovú adresu. V prípade ostatných osôb musí každá objednávka obsahovať obchodné meno osoby, adresu sídla, alebo miesta podnikania (podľa druhu osoby) ktorá je súčasne fakturačnou adresou, prípadne adresu na doručenie ak nie je totožná s fakturačnou adresou, IČO, DIČ, (v prípade že mu bolo IČO, DIČ pridelené, alebo v súlade so všeobecne záväznými predpismi pridelené byť malo), bankové spojenie pozostávajúce z čísla bankového účtu a kódu banky (v prípade zahraničnej osoby sa vyžaduje IBAN), objednávací kód tovaru, počet kusov tovaru, spôsob úhrady a spôsob doručenia tovaru. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné. Po odoslaní objednávky bude prostredníctvom automatického systému obchodu zaslané na E-mailovú adresu potvrdenie prijatej objednávky, ktoré slúži výlučne na informovanie zákazníka o prijatí objednávky prevádzkovateľom a pridelení čísla objednávky, ktoré je nevyhnutné uviesť ako variabilný symbol pri úhrade kúpnej ceny.
 2. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany prevádzkovateľa dôjde telefonickým potvrdením elektronickej objednávky, alebo potvrdením prostredníctvom E-mailu zaslaného na E-mailoví adresu poskytnutú kupujúcim, čím dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy, tzn. že vzniká záväzkovoprávny vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.
 3. Podľa § 588 Občianskeho zákonníka vzniká prevádzkovateľovi povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň prevádzkovateľovi dohodnutú kúpnu cenu.
 4. V prípade, že kupujúci nezaplatí a/alebo neprevezme predmet kúpy, poruší tým svoje zmluvné povinnosti, na základe čoho sa zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi zmluvné pokutu vo výške 10 % z kúpnej ceny, nie však menej ako 7,- EUR. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške a nie je tým dotknuté a obmedzené právo prevádzkovateľa na náhradu vzniknutej škody.
 5. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, môže prevádzkovateľ predmet kúpy uložiť na náklady kupujúceho vo verejnom sklade, alebo u iného uschovávateľa, alebo ho môže po upozornení predať na účet kupujúceho. Ak ide o vec podliehajúcu rýchlej skaze a ak nie je na upozornenie čas, upozornenie nie je potrebné.
 6. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že mu tovar nebol ešte prevádzkovateľom fakturovaný. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou. Právne účinku stornovania objednávky nastávajú doručením oznámia prevádzkovateľa kupujúcemu E-mailom alebo poštou o akceptovaní stornovania objednávky.
 7. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám spotrebiteľ, ktorý je povinný najneskôr v lehote siedmich pracovných dní zaslať nepoškodený tovar na adresu prevádzkarne prevádzkovateľa (nie na dobierku). Právo na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovení tohto bodu podmienok nemá spotrebiteľ, ak tovar bol zakúpený a/alebo prevzatý v odbernom mieste prevádzkovateľa.
 8. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí prevádzkovateľovi tovar, ktorý je použitý a opotrebovaný, poškodený alebo neúplný, vráti prevádzkovateľ spotrebiteľovi už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, zníženú v súlade s ustanovením § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia, poškodenia, alebo straty jeho časti  stanovenú prevádzkovateľom v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a po vrátení tovaru prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ vráti spotrebiteľovi kúpnu cenu alebo jej časť v zmysle predchádzajúcej vety bezhotovostným prevodom na účet zadaný spotrebiteľom. Na tento účel sa spotrebiteľ zaväzuje v prípade odstúpenia od zmluvy  .poskytnúť prevádzkovateľovi číslo účtu na ktorý požaduje vrátiť kúpnu cenu.
 9. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

  • predaj tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov matrace, spodná bielizeň a podobne),
  • Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s doručením všetkých poskytnutých dokladov a tovaru, ktorý bol dodaný na základe zmluvy, ktorej sa odstúpenie dotýka. Písomná forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu, aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku  spotrebiteľa.
  • Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie.
 10. Prevádzkovateľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať v lehote alebo v cene určenej týmito podmienkami a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky alebo kúpy.

III. Dodacie podmienky

 1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko, sídlo, alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak si kupujúci určil osobné vyzdvihnutie tovaru, považuje sa za miesto plnenia odberné miesto. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, Expresná balíková služba UPS – domov) alebo osobným vyzdvihnutím tovaru na odbernom mieste.
 2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi.
 3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z prevádzkovateľa na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar prevádzkovateľa.
 4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, dodacie lehoty sú uvedené na internetovej stránke prevádzkovateľa. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov prevádzkovateľa majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to dodávateľ objednaného tovaru prevádzkovateľovi alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí prevádzkovateľ o tejto skutočnosti v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru, alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.
 5. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady a náklady pri niektorých formách úhrady za tovar nie sú zahrnuté v cene tovaru. Ich cena sa účtuje podľa platného cenníka uvedeného na internetovej stránke prevádzkovateľa v časti Nákupný poriadok. Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade.
 6. Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim.

IV. Kúpna cena, platby

 1. Ceny uvedené na stránkach obchodu platia výhradne pre nákup prostredníctvom obchodu. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu.
 2. Kupujúci vykonáva platbu v EUR, pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak, niektorým z nasledujúcich spôsobov:

  • Pred prevzatím tovaru:

   • Bankovým prevodom / vkladom na účet prevádzkovateľa

    Predávajúci bude rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 7 kalendárnych dní odo dňa prijatia objednávky. Ak nedôjde v prípade zvolenia spôsobu platby bankovým prevodom alebo vkladom na účet prevádzkovateľa k úhrade kúpnej ceny do 7 kalendárnych dní, má predávajúci právo, po predošlom upozornení kupujúceho, odstúpiť od kúpnej zmluvy.
     

  • Pri prevzatí tovaru

   • Slovenská pošta – dobierka
   • Expresná balíková služba UPS
   • Osobné vyzdvihnutie tovaru
 3. Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom “akcia” alebo “výpredaj”. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

V. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

 1. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy a plynie odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Reklamáciu dodaného tovaru uplatňuje kupujúci písomnou formou na adrese prevádzkarne. Reklamácie sú vybavované podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 3. Prevádzkovateľ nepreberá reklamovaný alebo vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade reklamácie alebo vrátenia tovaru je povinný odovzdať tovar v prevádzkarni osobne, alebo prostredníctvom svojho zástupcu, alebo zaslať tovar formou balíku poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou.
 4. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u  prevádzkovateľa. Spolu s uplatnenou reklamáciou je spotrebiteľ povinný na účely reklamačného konania doručiť prevádzkovateľovi reklamovaný tovar čistý, fyzikálne, chemicky, alebo biologicky nepoškodený, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry prevádzkovateľovi.
 5. Prevádzkovateľ vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Prevádzkovateľ oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (emailom, poštou).

VI. Ochrana súkromia

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby prevádzkovateľa súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, prípadne vzťahov akcesorických vo vzťahu ku kúpnej zmluve (meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a E-mailová adresa).
 2. Kupujúci súhlasí a je si vedomý, že v zmysle ustanovenia § 7 ods. 4 písm. b) zákona č.  18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov môže prevádzkovateľ bez jeho súhlasu spracúvať osobné údaje, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy.
 3. Kupujúci vyhlasuje, že ak by napriek skutočnostiam uvedeným v predchádzajúcom bode podmienok,  sa súhlas kupujúceho na spracovávanie a uchovávanie jeho osobných údajov vyžadoval, udeľuje prevádzkovateľovi súhlas na spracovávanie a uchovávanie jeho osobných údajov, ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú.
 4. Pri registrácii má kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od prevádzkovateľa.
 5. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.
 6. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na internetovej stránke obchodu ihneď po prihlásení.
 7. Bezpečnosť a ochrana informáciíPredávajúci
  prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k
  uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií
  predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s
  výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom
  týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy
  dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na
  svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a
  tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a
  osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté
  dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a
  marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a
  uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so
  zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom
  znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a
  spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané
  kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové účely predávajúceho (hlavne
  pre zasielanie obchodných oznámení) a to až do doby jeho písomného
  vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu
  predávajúceho. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj
  forma elektronická, najmä prostredníctvom kontaktného formulára na
  webových stránkach predávajúceho. Kupujúci má právo prístupu k svojim
  osobným údajom a právo na ich opravu (prostredníctvom citovaného
  kontaktného formulára vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie
  nevyhovujúceho stavu a ďalších zákonných právach k týmto údajom.

  V
  rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce
  údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis či
  digitálny podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracované
  výhradne za účelom potrebným pre vybavenie reklamácie a v súlade so
  zákonom č. 1222013 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom
  znení.

  Kupujúci má právo prístupu ku svojím osobným údajom a právo na ich
  opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a
  ďalších zákonných práv k týmto údajom.

  Predávajúci môže ďalej pri poskytnutí súhlasu zapracovávať tzv.
  “cookies” tak, aby uľahčil  poskytovanie služieb informačnej
  spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele “cookies”
  či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe
  informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú.
  Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby “cookies” alebo podobné nástroje
  boli uložené do ich koncových zariadení, napr. tým, že spustia vo svojom
  prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

  Predávajúci si z dôvodu predchádzania trestnej činnosti a minimalizácie
  škôd vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúcim vytvorenú z
  blokovanej IP adresy, v prípade že je táto IP adresa na tzv. blackliste.
  V prípade problémov s objednávkou môže kupujúci kontaktovať
  predávajúceho prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonického
  čísla.

   

  S
  účinnosťou nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o
  ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, udeľuje kupujúci
  predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov. Podrobnú informáciu
  pre kupujúceho spracováva dokument
  Ochrana osobných údajov.

   

VII. Záverečné a prechodné ustanovenia

 1. Tieto podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
 2. Odoslaním objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
 3. Kupujúci vyhlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito podmienkami a že s nimi súhlasí. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 4. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa , zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 5. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany s výnimkou odstúpenia od zmluvy. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od zmluvy.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP
  bez predchádzajúceho upozornenia.

  Orgán dozoru:

  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
  Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
  Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
  tel. č.: 02/ 58272 172-3
  fax č.: 02/ 58272 170